STADGAR

§1 KLUBBENS ÄNDAMÅL

Klubbens ändamål är att utgöra en sammanslutning av personer som är intresserade av amatörradio.
Klubbens ändamål är uteslutande ideellt och fullständigt opolitiskt.

§2 MEDLEMSKAP

Ordinarie medlem är den som betalat årsavgift. Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för klubbens strävanden. Medlemsansökan skall prövas av styrelsen.

Till Hedersmedlem kan person utses, som gjort särskilda insatser för föreningen. Beslut om hedersmedlemskap tas av årsmötet, efter förslag som lämnas till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

Medlem som vid upprepade tillfällen grovt åsidosätter föreningens strävanden och som inte rättar sig efter anmärkning från föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet eller ordinarie möte.

Utträde ur föreningen sker genom meddelande till styrelsen på enklaste sätt. Utträde sker även om medlemsavgift inte betalats efter en (1) påminnelse.

§3 AVGIFTER

Medlem erlägger en medlemsavgift, vars storlek beslutas vid årsmötet. Avgiften skall betalas vid årsmötet eller senast till kvartalsmötet efter årsmötet.

Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Medlemsavgift ska vara inbetald under första kvartalet. Information om beslutad avgift skickas ut tillsammans med inbjudan till kvartalsmöte 2.

Resterande medlemmar får en (1) påminnelse omedelbart efter aprilmötet. Eventuell uteslutning på grund av obetald medlemsavgift behandlas på kvartalsmötet 3.

§4 FÖRENINGSMÖTEN

( §4 och §5 i föregående stadgar sammanslagna till en §4, Föreningsmöten. Efterföljande paragrafer flyttas upp ett steg, men med oförändrat innehåll).
| Årsmöte skall hållas senast sista februari, året efter verksamhetsåret, varvid väljs styrelse
enligt §6, valberedning, revisorer enligt §7 samt ev. ytterligare funktionärer.
Valen sker genom öppen omröstning.

Ordinarie möte skall i regel hållas varje kvartal. Extra möte kan dock sammankallas av styrelsen. Allt föreningsarbete skall följa sedvanlig parlamentarisk ordning.

Kallelse till möte sker på sätt som bestäms av årsmötet.

§5 RÖSTNING

Varje medlem har rösträtt. Rösträtt får även utövas genom fullmakt.
Närvarande medlem får dock inneha högst en fullmakt, som skall vara bevittnad av två personer.

§6 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör.

Styrelsen skall ha en förste och en andre suppleant.

§7 REVISOR

En revisor jämte personlig suppleant till denne(a) skall utses av årsmötet.

§8 STADGEÄNDRING

Ändringar av dessa stadgar kan endast göras genom motion till årsmötet. Motion om ändring skall vara inlämnad till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet. Beslut om ändring kräver dessutom minst två tredjedels majoritet.

§9 KLUBBENS UPPLÖSANDE

Klubben kan upplösas efter beslut av årsmötet med minst tre fjärdedels majoritet eller om klubbens medlemsantal understiger TRE medlemmar. Vid klubbens upplösning skall klubbens behållning användas till ändamål som överensstämmer med klubbens.

Stadgar justerade och beslutas gälla från årsmöte 2012-02-11

Tidigare stadgar antagna vid årsmötet 2006, 2002, 1998 och 1981 upphör att gälla

 

Välkommen till Roslagens Sändareamatörers hemsida